Підписатися на RSS

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович

/Files/images/vikladach/Suhorukov.pngКафедра менеджменту

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 40 років

Біографія

Народився 25 березня 1947 року.

Закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка (нині Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана) за спеціальністю «Бухгалтерський облік у промисловості», отримавши диплом економіста у 1975 році. Раніше закінчив Казахський хіміко-технологічний інститут (нині Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова) за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», отримавши диплом інженера-будівельника у 1968 році.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – регіональна економіка (з 1996 р.), професор кафедри державних фінансів (з 2003 р.), Заслужений економіст України (з 2004 р.), дійсний член Академії будівництва України, почесний професор Південно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова.

Працює професором НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Виробничу діяльність розпочав у 1968 році, наукову – у 1976 році, викладацьку – в 1997 році. Педагогічний стаж у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 19 років. Підготував 12 кандидатів і 3-х докторів наук. У 2014-2015 роках – професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (з 2016 року – за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів

Економічна безпека держави, Міжнародна економіка, Регіональна економіка, Інвестиційно-інноваційна діяльність.

Основні навчальні курси

  1. Міжнародна економіка
  2. Міжнародні економічні відносини
  3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Публікації останніх років

1. Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. – К.: НІСД, 2012. – 368 с.

2. Сухоруков А.І. Нормативний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки держави // в кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Є. В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 26-40.

3. Сухоруков А.І. Інституційні засади інвестування промисловості // в кн: Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Веклич О.О. та ін.] / за наук. ред. проф. Є. В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 244-263.

4. Сухоруков А.І., Остапчук Д.О. Синергетична модель системи забезпечення економічної безпеки держави // в кн.: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [Акулов-Муратов В.В., Климов О.М., Андерсен В.М., Андрєєва Н.М. та ін.] / за наук. ред. проф. Є. В. Хлобистова. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 84-96.

5. Сухоруков А.І. Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня // в кн: Сталий розвиток – ХХІ ст.: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: кол. монографія [Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. та ін.]; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «КПІ»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Є. В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – С. 59-75.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

№ з/п Найменування Друк або на правах рукопису Видавництво, журнал (назва, номер, рік) або номер авторського свідоцтва Кіл-ть друк, аркушів або сторінок Прізвище співавторів
1. Виброплощадка для уплотнения бетонных смесей в форме (Патент 8и 1653963): В28В1/08 - с помощью вибрационных или встряхиваемых устройств Друк. Бюллетень Государственного комитета по изобретениям и огткрытиям при ГКНТ СССР (Авторское свидетельство СССР N735400, кл. В 28 В 1/08, 1977.(54). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.goog le.com.ua/search? Ы=ги 0,5 Улуханов A.C., Заика В.И., Пономарчук А.Ф.
2. Повышение эффективности технологической комплектации в поточном строительстве Друк. К.: Строительство и архитектура. – 1979. - № 9. – С. 22-23 0,5 д.а. Недавній П.І.
3. Комплексное непрерывное планирование поточного жилищно-гражданского строительства Друк. М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1979. – С. 3-5 0,2 д.а. Балицький B.C., Недавній П.І., Січкаренко Г.Б., Грешной М.Я.
4. Эффективность централизации комплексного материального обеспечения в Главкиевгорстрое Друк. К.: УкрНИИНТИ, 1980. – 12 с. 0,4 д.а. Схануров Ю.І.
5. Организация и планирование технологической комплектации в условиях застройки города непрерывными потоками Друк. К.: УкрНИИНТИ, 1980. – 12 с. 0,8 д.а. Присяжний Н.О.
6. О технологической комплектации при организации жилищно-гражданского строительства долговременными непрерывными потоками Друк. Строительное производство. Вып. 19. – К.: Будівельник, 1980. – С. 8-11 0,5 д.а. Недавній П.І.
7. Технологическая комплектация поточного строительства Друк. К.: Строительство и архитектура, – 1981. - № 12. – С. 24-26 0,5 д.а. Недавній П.І.
8. На підступах до "безперервки" Друк. Черкаська правда, 30 липня 1981 р. 0,2 д.а.
9. Конструктивно- технологические решения - в проекты Друк. Ж.: Строительство и архитектура. – 1985. - №8. – С. 20-21 0,5 д.а. Бородиня ВЛ.
10. Метод организации поточно- технологической комплектации на основе непрерывного календарного планирования Друк. В кн.: Строительное производство. – К.: Будівельник, 1986. – вып. 25. – С. 58-63 0,6 д.а.
11. Эффективность научных разработок в строительстве Друк. К.: Будівельник, 1986. – 128 с. 5,2 д.а. Бородиня В.И.
12. Временные методические указания по определению эффективности от внедрения и функционирования КСУК и ЭИР в специализированных трестах Минмонтажспецстроя УССР (РТМ 36 УССР - 3-86) Друк. К.: УкрПТКИ монтажспецстрой, 1986 1,0 д.а. Стеценко В.В., Покащєвський О.К., Заблоцький С.І., Прєсіч О.М.
13. Методические рекомендации по подготовке диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1986. – 33 с. 2,2 д.а. Носова Н.П.
14. Технический уровень строительства в Украинской ССР (по состоянию на 1.01.86) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1986 1.5 д.а. Томільцев М.Г.
15. Об индустриализации благоустройства в жилищно- гражданском строительстве Друк. В кн.: Строительное производство. – К.: Будівель ник, 1987. – вып. 26. – С. 48-52 0,5 д.а. Зикова С.И., Лівшин Л.Н.
16. Совершенствование механизма управления качеством строительной продукции Друк. К.: УкрНИИНТИ, 1987. – 28 с. 1,5 д.а. Сторчак В.А., Пресіч С.М.
17. Технический уровень строительства в Украинской ССР (по состоянию на 1.01.87) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1987. – 40 с. 2 д.а. Сліпченко Б.Г., Томільцев М.Г.
18. Методические рекомендации по текущему планированию внедрения достижений науки и техники в строительстве Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 1 Д.а. Томільцев М.Г., Кудрицька Н.П.
19. Технический уровень строительства в Украинской ССР (по состоянию на 1.01.89 г.) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 2,5 д.а. Сліпченко Б.Г., Босіс А.И.
20. Методические рекомендации по разработке и внедрению комплексной системы управления качеством строительно- монтажных работ и эффективным использованием ресурсов Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 4,25 д.а. Сліпченко Б.Г., Пресіч С.М.
21. Экономические методы управления научно- техническим прогрессом в строительстве Друк. "Знание" Украинской ССР, 1988 1 д.а.
22. Временные методические рекомендации по финансированию разработки научно- технической продукции и взаимоотношениям разработчика и заказчика Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 8 д.а. Виговська В.П., Корнієнко А.П.
23. Технический уровень строительства в Украинской ССР по состоянию на 01.01.89 г. Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1989 3,8 д.а. Босіс А.И., Буторіна Т.Т.
24. Положение о научно-технической подготовке строительства в Главкиевгорстрое Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1989 3,8 д.а. Виговська В.П., Джевага В.О., Томільцев М.Г., Кудрицька Н.П.
25. Методические рекомендации по определению экономической эффективности адресных проектно-производственных систем (АППС) в крупнопанельном домостроении Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1989 1,25 д.а. Кривда Ф.П.
26. Научно-техническая подготовка производства и ресурсосбережения в строительстве Друк. "Знание" Украинской ССР, 1990 1 Д.а. Пірогова Л.Л.
27. Методическое пособие по управлению научно-техническим прогрессом в строительстве в условиях действия Закона СССР о предприятиях в СССР Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1990 3,5 д.а. Томільцев М.Г., Кудрицька Н.П., Задаянний Є.Н., Борзунов А.К., Кравчик І.С.
28. О новом подходе к разработке прогнозов развития строительного комплекса УССР Друк. Стр. наука Украины: перспективы развития в новых экон. условиях. Тезисы докладов. – К.: УкрНИИНТИ, 1991 0,2 д.а. Проценко К.І., Васильева Т.К.
29. Анализ ретроспективы и современное состояние развития строительного комплекса УССР Друк. Стр. наука Украины: перспективы развития в новых экон. условиях. Тезисы докладов. – К.: УкрНИИНТИ, 1991 0,2 д.а.
30. Прогноз основных направлений НТП в строительном комплексе УССР Друк. Стр. наука Украины: перспективы развития в новых экон. условиях. Тезисы докладов. – К.: УкрНИИНТИ, 1991 0,2 д.а. Васильева Т.К.
31. Организация научно-технической подготовки строительства Друк. Стр. наука Украины: перспективы развития в новых экон. условиях. Тезисы докладов. – К.: УкрНИИНТИ, 1991 0,2 д.а.
32. Проблемы разработки прогнозов развития строительного комплекса УССР Друк. Брошюра, Киев, Союз экономистов Украины, 1991 г. 1,2 д.а. Васильева Т.К.
33. Комплект республиканских перечней прогрессивных видов СМР, продукции стройиндустрии, промышленности стройматериалов Друк. К.: НИИСП, 1991. 5,5 д.а. Шрогова JI.JI., Кудрицька Н.П., Виговська В.П., Шумейко JI.I.
34. Временное положение о взаимоотношениях заказчика и разработчика по созданию и использованию научно-технической продукции в условиях рыночной экономики Друк. К.: НИИСП, 1992. 2,0 д.а. Виговська В.П.
35. Вопросы стабилизации научной деятельности в строительном комплексе Друк. В кн.: Инвестиционный потенциал региона и его использование (Материалы Всесоюзной н-п. конференции, Киев, 29-30 окт. 1991 г.). – К.: СОПС АН Украины, 1991 г. 0,2 д.а. Васильева Т.К.
36. Строительный комплекс Украины: пути стабилизации Друк- Строительная газета, 11 августа, 1993 0,5 д.а..
37. Структурные изменения в жилищно-гражданском строительстве Украины Друк. Сб. науч. трудов СОПС Украины АН Украины, 1994 0,5 д.а. Корзова О.В.
38. Комплексний прогноз науково-технічного і соціально-економічного розвитку України на 1996-2015 роки. Розділ: Науково-технічний прогрес у будівництві Друк. РВПС України АН України, 1994 1,5 д.а. Бершеда С.Р., Шевченко О.Г.
39. Регулювання інноваційної діяльності у будівництві Друк. Будівництво України, 1994. - № 3 0,5 д.а.
40. Инновационная политика в строительстве Друк. Наукова думка, 1994 6,0 д.а. -
41. Развитие научно-технического потенциала в строительстве Друк. Сборник научных докладов на ХУ Международном симпозиуме "Развитие науки и технологий", ЦИПИН НАН Украины, 1994 0,5 д.а.
42. Выбор приоритетных направлений энергосбережения (тезисы доклада) Друк. К.: НПО "Укрстройматериалы", 1995 0,25 д.а. Підтилок A.M., Хайруліна P.M., Долгополов B.H.
43. Рыночная модель инновационной деятельности в строительстве Друк. К.: Сб. науч. трудов "Строительное производство". – вып. 35, 1995 0,5 д.а.
44. Територіальні аспекта організації наукового забезпечення будівництва Друк. Будівництво України, 1995. - №5 0,5 д.а.
45. Розміщення наукового потенціалу будівельного комплексу Друк. К.: зб. наук. праць РВПС 1995 0,5 д.а. Корзова О.В., Рубанка О.В.
46. Концепція створення служби будівельного нагляду в Україні та її функціональних завдань в умовах розвитку ринкових відносин Друк. К.: Укрархбудінформ, 1996 6,0 д.а. Проценко К.І., Гріліхес В.О., Кривошеєв П.І., Лучко А.Д., Сліпченко Б.Г., (наук, керівн. і заг. ред. Проценка К.І., Сухорукова А.І.)
47. Сводный перечень мероприятий, внедрение которых направлено на повышение технико-экономического уровня строительного производства Друк. К.: НИО "Экинвест", 1993 3,5 д.а. Крікун К.В., Заблоцький С.И.
48. Методология оценки уровня производительных сил и продукции строительства Друк. К.: НИИСП, Сб. научных трудов "Строительное производство". – вып.36, 1996 0,5 д.а.
49. Innovation model in construction (in book "Shaping: theory and practice) Друк« London, ИК, E & FN Spon, Chapman & Hall, 1996 0,5 д.а.
50. Методические подходы к организации инвестиционно- строительного обеспечения мероприятий по смягчению последствий Чернобыльской катастрофы // М-лы научн. конф. "Научно-практические подходы к согласованному решению социально- экономических проблем Чернобыльской катастрофы. 18-19 апреля 1996 г. Друк. Киев, СОПС Украины, 1996 0,1 д.а.
51. Регіональні проблеми формування та реалізації інноваційної політики у будівництві: Авторефер. дис. д-ра екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України Друк. Київ, РВПС України, НАН України, 1996 2 д.а.
52. Региональные проблемы формирования и реализации инновационной политики в строительстве: Дис. д-ра экон. наук: 08.10.01 / НАН Украины; Совет по изучению производственных сил Украины Рук. Киев, 1996 19 д.а.
53. Реабилитация загрязненных территорий: проблемы инвестирования Друк. К.: НИИСП, Сб. "Стройтельное производство". – Вып.37, 1997. – С. 104-107. 0,3 д.а.
54. Принципи регіональної інвестиційної діяльності Друк. Матеріали Всеукр. конференції "Науково- практичні проблеми інвестиційної та інноваційної політики держави", 5-6 червня 1997 р. – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1997 0,7 д.а.
55. Інноваційні засади територіальної організації будівництва Друк. Ж.: Регіональна економіка, 1997. - №2. – С. 61-71 0,7 д.а.
56. Теоретичні аспекти розміщення інвестицій у регіоні Друк. К.: НДІБВ. – 3б. наукових праць "Будівельне виробництво" вип.38, 1997. – С.87-94 0,5 д.а.
57. Кризові явища в Росії та їх уроки Друк. Україна-Росія: аналітичний огляд за травень 1998 р. – К.: НІУРВ Посольство України в РФ, червень 1998 р. – С. 25-28 0,5 д.а.
58 Стратегія економічного партнерства Друк. Журнал Стратегічна панорама. – 1998. - №1-2. – С. 115- 125 0,7 д.а.
59 Інвестиційний клімат в Україні: фактори, порівняння та оцінки Друк. К.: НДІБВ. – Зб. наук. пр. "Будівельне виробництво". – вип. 39. – 1998. – С. 118-126 0,5 д.а. Острий О.Г.
60 Системна криза в Росії та її вплив на економіку України Друк. Україна-Росія: аналітичний огляд за липень-серпень 1998 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, Посольство України в РФ, вересень 1998 р. – С. 16-23 0,7 д.а.
61 Навчальний посібник з курсу "Управління матеріальними ресурсами" Друк. К.: Ін-т муніципальн. менеджменту та бізнесу, 1998. – 22 с. 1,0 д.а.
62 Навчальний посібник з курсу "Інвестиційна діяльність" Друк. К.: Ін-т муніципальн. менеджменту та бізнесу, 1998. – 24 с. 1,0 д.а.
63 Нафтогазова проблема та економічна безпека Друк. Журнал Стратегічна панорама. – 1998. - №3. – С. 115-125 0,7 д.а. Темненко І.І.
64 Експортний потенціал Укра­їни на російському векторі Друк. К.:"Академпрес", 1998 10 д.а. Пирожков С.І.
65 Вплив російської кризи на економіку України Друк. К.: "Економіка фінанси право". – 1998. -№10. – С. 3-6 0,5 д.а.
66 Відгук російської кризи на Україні Друк. К.: "Вісник законодавства України", випуск 14, 1998 0,2 д.а. Воробйов С.Л.
67 Щодо виконання Програми економічного співробітництва між Російською Федераці­єю і Україною на 1998-2007 РР- Друк. Україна-Росія: аналітичний огляд за вересень 1998 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 1998, – С. 48-54 0,5 д.а.
68 Заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в Російській Федерації Друк- Україна - Росія: аналітичний огляд за листопад 1998 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, грудень 1998. – С. 15-22 0,5 д.а.
69 Україна та Росія: концепція економічного партнерства Друк. Тези доп. на міжнародній н.-пр. конф. "Геополітичне майбутнє України" 19-20 березня 1998 р., Київ, Дипакадемія України, МЗС України, Інститут міжнародних відносин при Національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. – С. 84-87 0,3 д.а.
70 Українсько-російські відносини: економічний аспект Друк. Київ, Укрархбудінформ, 1999 7 д.а. Пирожков СЛ., Губський Б.В., Шестопалов Г.Г., Бурмістров М.П.
71 Проблеми розвитку страхового ринку як механізм утворення капіталу Друк. К.: НДІБВ, 3б. наук. пр. "Будівельне виробництво" вип. 40, 1999. – С. 118-121 0,5 д.а.
72 Союз "Російська Федерація- Республіка Білорусь": уроки для України Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за грудень 1998 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, січень 1999. 0,5 д.а.
73 Щодо збереження позицій України на російському ринку Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за грудень 1998 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, січень 1999. – С. 25-28 0,3 д.а.
74 Покращання інвестиційного клімату в Україні через розвиток страхового ринку Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за січень 1998 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, лютий 1999. – С. 39-43 0,4 д.а.
75 Інноваційний менеджмент (навчальний посібник) Друк. К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 1999. – 50 с. 3,0 д.а.
76 Організаційний механізм економічного зростання (проблеми формування сприятливого клімату для розвитку національного товаровиробництва) Друк. К: Нац. ін-т стратег, досл., Матеріали круглого столу "Безпека економічних трансформацій" (09.12.98). – К., 1999 0,5 д.а.
77 "Ллойды" идут.., или до открытия украинского страхового рынка осталось несколько месяцев Друк. УНІАН-Бизнес. - №10, 1-7 марта 1999. – С. 19-20 0,2 д.а. Острий О.Г.
78 Оцінка напрямів та можливостей економічного розвитку Росії у середньостроковому вимірі Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за лютий 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, березень 1999. – С. 21-27 0,4 д.а.
79 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: головні чинники та тенденції Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за березень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, квітень 1999. – С. 3-17 0,3 д.а. Гуцал А., Грінкевич О.
80 Інноваційна активність у промисловості України Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за квітень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, травень 1999. – С. 24-30 0,5 д.а.
81 Роль страхового рынка Украины в формировании инвестиционного капитала Друк. Бизнес №22 (333) / 31 мая 1999 г. – С. 122-123 0,2 д.а. Тимчук М., Лозовая Т.
82 Стан та шляхи розв'язання проблем зовнішньої заборгованості України Друк. Журнал Стратегічна панорама. – 1999. - №1-2. – С.101- 106 0,5 д.а. Григоренко О.Я.
83 Ринок нафти в Україні: тенденції та перспективи Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за червень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, липень 1999. – С. 27-35 0,5 д.а. Кузнецова Л.
84 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: головні чинники та тенденції Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за липень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, серпень 1999. – С. 3-26 1,0 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
85 Пряме російське інвестування української економіки у контексті економічної безпеки України Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за липень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, серпень 1999. – С. 31-36 0,5 д.а. Острий О.Г.
86 Инновационный фактор конкурентоспособности Друк. Экономика: тенденции недели. – К.: УНИАН, Центр антикризисных исследований. - №22 (31.07- 6.08) 1999 г. – С. 10-11 0,1 д.а.
87 Проблеми та шляхи забезпечення конкурентної спроможності економіки України Друк. 3б. наук, праць "Сучасні проблеми економічного розвитку України": м-ли круглого столу 7 липня 1999 р. / під ред. С.І. Пирожкова, Б.В. Губського, А.І. Сухорукова. – К.: НІУРВ РНБОУ, ДП "Укрархбудін- форм", 1999. – С. 52-55 0,3 д.а
88 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: головні чинники та тенденції Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за серпень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, вересень 1999. – С. 3-33 1,2 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
89 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: головні чинники та тенденції Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за вересень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 1999. – С. 3-19 1,0 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
90 Федеральний бюджет Росії на 2000 рік та перспективи українсько-російських торговельно-економічних відносин Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за вересень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 1999. – С. 41-46 0,5 д.а. Григоренко О.Я.
91 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: головні чинники та тенденції Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за жовтень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, листопад 1999. – С. 3-14 0,8 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
92 Платоспроможність України на російському напрямі Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за жовтень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, листопад 1999. – С. 68-74 0,5 д.а. Григоренко О.Я.
93 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: головні чинники та тенденції Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за листопад-грудень 1999 р. К.: НІУРВ РНБОУ, січень 2000. – С. 3-21 1,0 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
94 Вплив кон'юнктури світового ринку нафтопродуктів на стан нафтового комплексу Росії Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за листопад-грудень 1999 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, січень 2000. – С. 110-115 0,5 д.а. Кузнецова JI.I.
95 Проблеми розвитку страхового ринку, як механізму утворення капіталу Друк. Київ, міжвідомча зб. наукових праць "Будівельне виробництво", вип. 40, 1999. – С. 118-121 0,5 д.а.
96 Співробітництво України і Російської Федерації в інвестиційній сфері та економічна безпека України Друк. Київ: Академ прес, 1999. – С. 120 6,7 д.а. Бершеда Є.Р., Острий О.Г.
97 Нормативная база торговых отношений между Украиной и Россией Друк. Экономика предприятия. – 1999. - №9. – С.2-12. 1,2 д.а. Шестопалов Г.Г.
98 Кон'юнктура окремих сегментів російського ринку і розширення присутності на них українських продуцентів Друк. 36. наук, праць "Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України": м-ли круглого столу 28 грудня 1999 р./під ред. С.І. Пирожкова, Б.В. Губського, А.І. Сухорукова. – К.: НІУРВ РНБОУ, ДП "Укрархбудін- форм", 2000. – С. 86-97 1,0 д.а Шестопалов Г.Г.
99 Управління матеріальними ресурсами (навчальний посібник) Друк. К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 2000, 66 с. 7,0 д.а.
10 Україна-Росія: проблеми економічної взаємодії Друк. Київ, НІУРВ, 2000, 256 с. 15,6 д.а. Пирожков С.І., Губський Б.В.
101 Російська Федерація в 1999 році: основні тенденції внутрішньої та зовнішньої політики Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за січень-лютий 2000, К.: НІУРВ РНБОУ, березень 2000. – С. 3-21 3,0 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
102 Розвиток внутрішніх та зовнішніх процесів у РФ Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за березень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, квітень 2000. – С.3-20 1,0 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
103 Щодо розвитку українсько-російських відносин після президентських виборів у Російській Федерації Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за березень 2000р. – К.: НІУРВ РНБОУ, квітень 2000. – С. 46-52 0,4 д.а. Гуцал А.Ф.
104 Вплив валютної політики Росії на українсько- російські торговельні відносини Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за березень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, квітень 2000. – С. 64-68 0,3 д.а. Григоренко О.Я.
105 Політико-економічні аспекти постачання російських енергоносіїв в Україну Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за березень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, квітень 2000. – С. 76-78 0,2 д.а. Іванов В.П.
106 Крупнейший успех украинской приватизации Друк. Экономика: тенденции недели. – К.: УНИАН, Центр антикризисных исследований. - №55 (01.04- 07.04) 2000 г. – С. 9-10 0,1 д.а. Острий О.Г.
107 Організація матеріальних потоків (навчальний посібник з курсу "Управління матеріальними ресурсами) Друк. Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 105 с. 4,9 д.а.
108 Економічний механізм реалізації експортного потенціалу України Друк. Журнал «Стратегічна панорама». – 2000. - №1-2. – С. 95-104 0,5 д.а. Шестопалов Г.Г.
109 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у Російській Федерації (квітень-травень) Україна - Росія: аналітичний огляд за квітень-травень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, червень 2000. – С. 3-37 2,0 д.а. Грінкевич О., Клінченко О.
110 Прогноз тенденцій розвитку нафтового комплексу РФ Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за квітень-травень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, червень 2000. – С. 91-96 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
111 Стан і перспективи розвитку газового комплексу Росії у 2000 році Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за квітень-травень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, червень 2000. – С.96-100 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
112 Прогноз розвитку ситуації в електроенергетиці України та пропозиції щодо виходу з кризового стану Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за квітень-травень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, червень 2000. – С.100-105 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
113 Украина - Россия: проблемы экономического взаимодействия Друк. К.: НИУРВ, 2000. – 275 с. 15,6 д.а. Пирожков С.І., Губский Б.В.
114 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у Російській Федерації (червень-липень) Україна - Росія: аналітичний огляд за червень-липень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, серпень 2000. – С. 3-31 2,0 д.а. Пирожков С.І., Гуцал А.Ф.
115 Ревальвація російського рубля та український експорт до Росії Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за за червень-липень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, серпень 2000. – С. 65-67 0,3 д.а. Григоренко О.Я.
116 Економічні взаємовідносини України та Росії у гірничо-металургійному комплексі Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за за червень-липень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, серпень 2000. – С. 60-65 0,3 д.а. Походня О.І.
117 Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми Друк. К.: Академпрес, 2000. – 148 с. 8,63 д.а. Пирожков С.І., Григоренко О .Я.
118 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у Російській Федерації (серпень- вересень) Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за червень-липень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 2000. – С. 3-58 3,0 д.а. Пирожков С.І., Гуцал А.Ф.
119 Антидемпінгове розслідування стосовно імпорту до РФ сталевих труб, виготовлених в Україні Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за червень-липень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 2000. – С. 75-79 0,3 д.а. Походня І.О.
120 Перспективи повернення України на зовнішній продовольчий ринок Друк. Україна - Росія: аналітичний огляд за червень-липень 2000 р. – К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 2000. – С. 97-106 0,5 д.а.
121 Массовое производство теплоэффективных строительных изделий Друк. К.: НДІБВ, 3б. наук. пр. "Будівельне виробництво". – вип.41, 2000. – С.71-74 0,5 д.а. Опекунов B.B.
122 Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки України Друк. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. – вип. 2-3. – К.: КНЕУ, ІСЕМВ, 2000. – С. 14-21 0,5 д.а.
123 Результаты экономического эксперимента в горно-металлургическом комплексе Друк., Internet Экономика недели (еженедельный аналитический обзор), УНИАН — Центр антикризисных исследований. - 1(92), 30 декабря 2000 г. – С. 7. 0,3 д.а. Походня А.И.
124 Концепція національної програми забезпечення економічної безпеки України Друк. Національна програми забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Матеріали круглого столу (1 листопада 2000 р.) / Відп. ред. С.І. Пирожков, Б.В. Губський, А.І. Сухоруков. – К.іНІУРВ РНБОУ, 2001. – С. 45-51 0,5 д.а.
125 Українсько-російські відносини у контексті енергетичної безпеки України Друк. Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". – вип.26. – С. 184-188. – К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2001. 0,5 д.а.
126 Пріоритети забезпечення економічної безпеки Друк. 3б. матеріалів другої науково- творчої конференції студентів та викладачів Інституту муніципального менеджменту та бізнесу (26-28 квітня 2000 року). – К., 2000. – С. 7-14. 0,5 д.а.
127 Результати економічного експерименту в гірничо- металургійному комплексі Друк. Матеріали круглого столу "Безпека економічних трансформацій" (грудень 2000 р.). – К.: НІСД. – С.48-50. 0,2 д.а.
128 Співвідношення економіки і політики у міжнародних відносинах Друк. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. – вип. 4 / відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, ІСЕМВ, 2001. – С. 40-50 0,9 д.а.
129 Гармонізація українсько- російських відносин як фактор економічного зростання України Друк. Україна на порозі XXI століття: уроки реформ та стратегія розвитку (матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р.). – К.: НТУУ КПІ, 2001. – С. 286-292. 0,8 д.а.
130 Прогноз розвитку українсько-російських відносин (УРВ)на 2001-2002 роки (соціально-економічна сфера) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, квітень 2001. – С. 9-18. 0,6 д.а.
131 Світові тенденції в економічній, соціальній та демографічній сферах Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2001. – С. 121-127. 0,5 д.а.
132 Зовнішньоекономічна політика України в умовах глобалізації міжнародних відносин Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2001. – С. 127-130. 0,4
133 Світові тенденції в економічній, соціальній та демографічній сферах Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2001. – С. 76-81. 0,5 д.а.
134 Економізація зовнішньої політики України: вибір пріоритетів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2001. – С. 81-86. 0,5 д.а.
135 Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2001. – С. 86-89. 0,5 д.а.
136 Тенденції світового ринку підприємницького капіталу та економічна безпека України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2001. – С. 89-91. 0,4 д.а.
137 Економіка та організація інноваційної діяльності (науково-навчальне видання) Друк. К.: ІММБ Міносвіти і науки України, 2001. 15,0 д.а.
138 Посилення регулюючої функції оподаткування як фактор забезпечення економічної безпеки Друк. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник. – вип. 6 / відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, ІСЕМВ, 2001. – С. 427-434. 0,9 д.а.
139 Тенденції світового руху підприємницького капі­талу та економічна без­пека України Друк. Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 червня 2001 р.) / Міжвідомча коміс. з питань фін. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К.: [НІПМБ], 20 01. – С. 101-104. 0,25 д.а. Острий О.Г.
140 GAME OVER? Друк. УНІАН - Центр антикризисных исследований, Экономика тенденции недели. - №3, 19-25 января 2002 г. – С. 7-9 0,3 Жалило Я.А.
141 Несекретный эксперимент Друк. Зеркало недели. - №6, 16-22 февраля 2002 г. 0,3 Жалило Я.А.
142 Тенденції економічного розвитку у жовтні-грудні 2001 р. Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2002. – С. 99-104. 0,5 д.а.
143 Про державний борг України та управління ним Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2002.- С. 109-112. 0,4 д.а.
144 Зменшення тіньового сектору економіки як фактор покращання її інвестиційного клімату Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2002. – С. 112-114. 0,4 д.а.
145 Приватизація об'єктів групи "Г" та участь у ній іноземних інвесторів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2002. – С. 114-118. 0,4 д.а.
146 Попрощаться с Россией, сесть в разные вагоны и разъехаться в разные стороны нам объективно не удастся Електрон. Інтернет-газета “Агентство деловой информации” http://www.contехt 1,0 д.а.
147 Обсяг зовнішніх інвестицій у Казахстані може поглинути власну економіку Друк. Галицькі контракти. - №15. – 2002. (15.04- 21.04). – С. 26. 0,2 д.а.
148 "Контракты" анализируют, насколько возможны нормальные отношения между Кремлем и "ющенковской" Украиной Друк. Галицькі контракти. - №19. – 2002. (13.05- 19.05). – С. 15. ОД д.а.
149 Інвестування регіональної економіки Друк. Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України. Збірник матеріалів У міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ 30 травня 2002 року. – К.: УАЗТ, 2002. – С. 384-389 0,5 д.а.
150 Прогноз наслідків вступу України до СОТ Друк. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: 36. наук. ст. / За ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2002. – С. 64-68 0,5 д.а.
166 Світові тенденції в економічній сфері у січні- лютому 2002 року Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, квітень 2002. – С. 171-175. 0,4 д.а.
167 Щодо вступу України до Світової організації торгівлі Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, квітень 2002. – С. 175-186 1,0 д.а.
168 Детермінанти і тенденції розвитку світового руху капіталу та прогноз їхнього впливу на економічну ситуацію в Україні Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, квітень 2002. – С. 186-195. 1,0 д.а.
169 Про загрози економічній безпеці України, обумовлені рецесією світової економіки і основні напрями адекватних дій України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, квітень 2002. – С. 195-202. 1,0 д.а. Кузнецова Л.І.
170 Прогноз головних тенденцій, що впливатимуть на рівень енергетичної безпеки України у 2002 році Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, квітень 2002. – С. 202-205. 0,3 д.а. Кузнецова А.І.
171 Системне економічне дослідження машинобудівного комплексу Друк. Стратегічна панорама. - №1. – 2002. – С. 179-80 0,25 д.а.
172 Проблеми інноваційної безпеки України Друк. Стратегічна панорама. - №2. – 2002. – С.75-81 0,8 д.а.
173 Світові тенденції в економічній сфері у березні-травні 2002 року Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2002. – С. 180-186. 0,5 д.а.
174 Щодо недоліків податкової політики на сучасному етапі економічних трансформацій Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2002. – С. 196-200. 0,5 д.а.
175 Щодо наслідків приватизації в Україні Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, липень 2002. – С. 200-208. 1,0 д.а.
176 Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів Друк. Економіка України. – 2002. - №8. – С. 26-33 0,7 д.а.
177 Сучасна модель міжнародної торгівлі та економічна безпека України Друк. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник, – вип. 9 / відп. ред. О.П. Степанов. – К. КНЕУ, ІСЕМВ, 2002. – С. 145-151 0,6 д.а.
178 Тенденції економічного розвитку Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, листопад 2002. – С. 102-109. 0,5 д.а. Крупельницька Т.П., Прейгер Д.К.
179 Сучасні тенденції та моделі економічної глобалізації: нові виклики економічній безпеці України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, листопад 2002. – С. 109-112. 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
180 Про інтегровану стратегію розвитку ринків фінансових послуг в Україні Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, листопад 2002. – С. 125-128. 0,3 д.а. Сургова Я.Ю.
181 Досвід і перспективи співробітництва України зМВФ Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, листопад 2002. – С. 129-132. 0,3 д.а. Григоренко О.Я.
182 Механізм ефективного використання прямих іноземних інвестицій Друк. К.: НДІБВ. – Зб. наук. пр. "Будівельне виробництво". – вип.42, 2001. – С.79-85. 0,8 д.а.
183 Киев планирует в текущем году нормализовать экономические отношения с Москвой Друк. Независимая газета, 27 января 2003 г. – С. 10. 0,4 д.а.
184 Інвестування (навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання) Друк. К.: ІММБ, 2002. – 69 с. 3,0 д.а. Сухорукова O.A.
185 Світові тенденції в економічній та соціальній сфері Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. Пирожков С.І., Гуцал А.Ф. К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2003. – С. 176- 183. 0,4 д.а. Крупельницька Т.Т., Макаренко Л.Л.
186 Щодо ефективності транспортування електроенергії через Україну Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. Пирожков С.І., Гуцал А.Ф. К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2003. – С. 192-193. 0,2 д.а. Кузнецова Л.І.
187 Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2003. – С. 206-209. 0,2 д.а.
188 Український ринок корпоративних цінних паперів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, лютий 2003. – С. 209-213. 0,2 д.а. Острий О.Г.
189 Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України Друк. К.: НІПМБ, 2003. – 64 с. 4,2 д.а.
190 Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку Друк. Стратегічна панорама. - №1. – 2003. – С. 131-139 0,8 д.а.
191 Инвестиции растут, проблемы сохраняются Друк. Экономика: тенденции недели (еженедельный аналитический обзор УНИАН-Центр антикризисных исследований). - №16 (201), 26 апреля - 8 мая 2003 г. – С. 6. 0,3 д.а. Острий О.Г.
192 Економічні аспекта співробітництва України з НАТО Друк. Економічний часопис XXI. - №4. – 2003. – С. 14-16 0,4 д.а.
193 Програма державного іспиту бакалаврів за напрямом підготовки "Менеджмент", за спеціальністю "Менеджмент організацій" Друк. К.: ІММБ, 2003. – 19 с. 1 д.а.
194 Енергетична залежність України від Росії: трансформація проблеми Друк. Економіка природокористування і охорони довкілля: 3б. наук. праць / HAH України РВПС України / Відп. ред. Б.М. Данилишин. – К., 2002. – С .411-413. 0,2 д.а. Кузнецова Л.І.
195 Світові тенденції в економічній та соціальній сфері Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2003. – С. 202-206. 0,4 д.а. Крупельницька Т.П.,
196 Стан та проблеми інноваційної діяльності в промисловості України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2003. – С. 207-211. 0,4 д.а. Острий О.Г.
197 Підвищення ефективності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями: перспективи та заходи Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2003. – С. 211-215. 0,4 д.а. Острий О.Г.
198 Аналіз стану тенденцій іноземного інвестування української економіки Друк- Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2003. – С. 216-220. 0,4 д.а. Острий О.Г.
199 Проблеми для України в процесі вступу до СОТ та шляхи їх розв'язання Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2003. – С. 221-223. 0,4 д.а.
200 Розвиток міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері – вагомий чинник європейської інтеграції Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.- НІПМБ РНБОУ, червень 2003. – С. 224-227. 0,4 д.а.
201 Управління інноваціями Друк. К.: "Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2003. – 207 с. 14,1 д.а. Данілов. О.Д., Недашківський М.М., Сухору- кова О.А.
202 Світові тенденції в економічній і соціальній сферах (квітень-липень 2003) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2003. – С. 135-139. 0,5 д.а. Бегма В.М.Друпельн ицька Т.П.
203 Попередження зовнішніх економічних загроз Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2003. – С. 139-142. 0,4 д.а.
204 Україна в офшорах: Британські Віргінські Острови Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2003. – С. 148-151. 0,4 д.а. Острий О.Г.
205 Українсько-китайські торгово-економічні відносини: стан та перспективи Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2003. – С. 163-167. 0,4 д.а. Шкіль Ю.А.
206 Российские инвестиции в Украине Друк. "Инвестиции в Украину. Год России - 2003": Сборник материалов по инвестиционным возможностям регионов Украины, их СЭЗ и ТПР / ООО "Академпресс". Под общей редакцией В.С. Андрийчука. – К., 2003. – С. 5-7. 0,3 д.а.
207 Проблеми адаптації України до глобального економічного середовища Друк. Стратегічна панорама. - №3-4. – 2003. – С.98-105 0,5 д.а. Пирожков С.І.
208 Економіка і організація інноваційної діяльності (навчально-методичний комплекс) Друк. К.: ІММБ, 2003. – 73 с. 2,9 д.а. Бреус C.B.
209 Світові тенденції в економічній та соціальній сферах (серпень-листопад 2003 року) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, січень 2004. – С. 155-168. 1,0 д.а. Бегма В.М., Крупельницька Т.П.
210 Вплив іноземних ТНК на економічний розвиток України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, січень 2004. – С. 169-177. 0,6 д.а. Острий О.Г., Олейников О.О.
211 Сучасні аспекти продовольчої безпеки України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, січень 2004. – С. 178-182. 0,5 д.а. Воробйов СЛ.
212 Сучасні проблеми українсько-російських економічних відносин Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.: НІПМБ РНБОУ, січень 2004. – С. 196-198. 0,4 д.а.
213 Вирішення питання сплати зовнішніх боргів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, січень 2004. – С. 205-209. 0,4 д.а. Воробйов СЛ.
214 Методологія оцінки рівня економічної безпеки Друк. Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. – 2004. - №1. – С.49-55 0.55 д.а.
215 Приводные ремни безопасности (интервью) Друк. Аргументы и факты в Украине, март 2004. - №13 (451). – С.9. 0,2 д.а.
216 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, М. Геєць та ін.: Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування HAH України, М-во ек номіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с Друк. Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с 25,8 д.а. Гальчинський А.С., Геєць В.М. та ін.
217 О состоянии экономической безопасности Украины Internet УНИАН-Центр антикризисных исследований, Еженедельный аналитический обзор. - №15(249), 10-16 апреля 2004 г. 0,2 д.а. Острый А.Г.
218 Відображення інноваційної моделі економічного розвитку в організації економічної освіти Друк. 3б. наук. праць "Інноваційна трансформація економіки України та її вплив на економічну освіту", Київ, ІММБ, 2004. – Вип. 1. – С. 17- 20. 0,3 д.а.
219 Проблеми входження України у світову систему правового захисту інтелектуальної власності Друк. Економіст. 2004. - №5. – С. 84-85 0,3 д.а.
220 Реформи в інноваційній сфері та їх правове супроводження Друк. Верховна Рада України. Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій: "Економічна політика України: актуальні питання": Збірник матеріалів до парламентських слухань / Гуренко С.І., Демьохін В.І. та ін. – К., 2004. – С. 85-94. 0,6 д.а.
221 Трансфер економічних криз як причина недосконалих циклів Друк. Стратегічна панорама. - №2. – 2004. – С.68-84 2,2 д.а.
222 Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник Друк. К.: ВД "Професіонал", 2004. – 960 с. 50 д.а. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та інші
223 Світові тенденції в економічній та соціальній сферах Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2004. – С. 119-127. 0,6 д.а. Крупельницька Т.П.
224 Заходи щодо нейтралізації негативного впливу зовнішніх чинників на економічну безпеку України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2004. – С. 127-135. 0,6 д.а. Бегма В.М., Острий О.Г.,
225 Використання коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародна технічна допомога Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2004. – С. 165-169. 0,4 д.а. Олейніков О.О.
226 Питання підготовки України до вступу до Світової організації торгівлі Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2004. – С. 170-173. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
227 Вплив іноземного інвестування на економічну безпеку України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2004. – С. 174-178 0,4 д.а. Острий О.Г.
228 Захист прав на інтелектуальну власність у контексті забезпечення національних інтересів держави Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, червень 2004. – С. 178-181. 0,4 д.а.
229 Антикризова політика розвинутих країн Друк. Економіка України. – 2004. - №8. – С. 16-27. 1,0 д.а.
230 Трансфер кризисов и деформация циклов Друк. Закономерности и перспективы трансформации общества / Материалы к У Международной Кондратьевской конференции, Санкт-Петербург, 19-22 октября 2004 г. / Т. 1 / Под ред. д.э.н., проф. академика РАЕН Яковца Ю.В. – М.: МФК, 2004. – С. 330-336. 0,6 д.а.
231 Кризисы на экспорт Internet Экономика: тенденции недели (еженедельный аналитический обзор) // Униан-Центр антикризисных исследований. - № 37 (271), 25 сентября – 1 октября 2004 г. – С. 10-11. 0,2 д.а.
232 Світові тенденції в економічній та соціальній сферах (квітень-червень 2004 р.) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2004. – С. 98-104. 0,4 д.а. Крупельницька Острий О.Г.
233 Напрями економічної інтеграції України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2004. – С. 104-108. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
234 Глобалізація інвестиційного процесу: тенденції та вплив на економічну безпеку України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2004. – С. 108-112. 0,4 д.а. Острий О.Г.
235 Україна-Китай стан та перспективи економічного співробітництва Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, вересень 2004. – С. 43-147. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
236 Торгово-економічне співробітництво України та Індії Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ РНБОУ, січень 2004. – С. 147-150. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
237 Диспаритет у зовнішній торгівлі високотехнологічною продукцією - загроза економічній безпеці України Препр. Науки про торгівлю у XXI столітті // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції / К.: КНТЕУ, Національна Асоціація розвитку торгівлі та сервісу, 9-10 грудня 2004 р. 0,5 д.а.
238 Ориентиры инвестиционной деятельности Друк. Інвестиції в Україну. – Академпрес. – 2004. - №5. – С. 4-6 0,4 д.а.
239 Сучасні проблеми фінансової безпеки України (наукове видання) Друк. К.: Академпрес, 2005. – 140 с. 8,17 д.а.
240 Strategy of economic and social development of Ukraine (the years 2004- 2015) - towards European integration Друк. Translate of: Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004- 2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.: Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування HAH України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с 27 д.а. Гальчинський А.С., Геєць В.М. та ін.
241 Інвестиційно- інноваційна стратегія розвитку національної економіки Друк. 36. наук, праць / HAH України. Об'єднаний інститут економіки. Ред. кол.: Сухоруков А.І. (відп. ред.) та ін. – К., 2004. – 134 с. 8,6 д.а.
242 Принципи інвестиційної політики України Друк. 36. наук. праць / HAH України. Об'єднаний інститут економіки. Ред. кол.: Сухоруков А.І. (відп. ред.) та ін. – К., 2004. – С. 10-23. 0,6 д.а.
243 Інвестиційні пріоритети України Друк. Економіка будівництва. – 2005. - №1. – С. 14-27. 0,65 д.а
244 Міжнародні організації економічного співробітництва: Довідник Друк. Національний інститут проблем міжнародної безпеки: відп. ред. А.І. Сухоруков, Н.Г. Діденко. – К.: НІПМБ, 2005. – 116 с. 6,33 Діденко Н.Г.
245 Інвестиції у сільське господарство: стан та проблеми Друк. Інвестиції в Україну: сільське господарство. – К.: Академпрес, 2005. – С. 8-10 0,3 Острий О.Г.
246 Энергетическая утилизация отходов в контексте антикризисной политики государства (монография) Друк. К.: Знания Украины, 2005 13,6 Сухин Е.И.
247 Інвестування української економіки: Монографія / За ред. А.І. Сухорукова Друк. К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 440 с. 27,7 д.а.
248 Технологічна реструктуризація як напрям антикризової політики Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2005. - №3. – С. 82-95. 0,7 д.а.
249 Закономерности и механизмы трансфера кризисов в глобальной экономике // в кн..: Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства / Д.А. Андреев, В.А. Артеменко, М.В. Аршевская и др.; Под общ. ред. Г.К. Вороновского и И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2005. – 552 с. – Библиогр. : С. 526-546. Друк. К.: Знания Украины, 2005. – С. 65-89 1,58 д.а.
250 Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник (друге видання) Друк. К.: ВПВ УкрІНТЕІ, 2005. – 424 с. 35,75 д.а. Волков О.І., Денисенко MIL, Гречан А.П. та інші
251 Невидимый фронт экономических войн Друк. К.: Компаньон. – 2005. - №46. – С. 50-54 0,7 д.а.
252 "Нет - проблема!" (коментарий к статье "Новое амплуа большого бизнеса") Друк. К.: Компаньон. – 2006. - №10. – С. 43 0,3 д.а.
253 Кого вибирает Конфуцій? (коментарій) Друк. К.: Штрих-код. – 2006. - №1-2 (5-6). – С. 34 0,7 д.а.
254 Государственное регулирование инвестиционно- нновационной деятелности Друк. В кн.: Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты ее обеспечения. – К.: Знания Украины. – 2005. – С. 369-389 1,5 д.а.
255 Формування вітчизняних транснаціональних структур у контексті забезпечення інноваційної безпеки України Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2005. - №4. – С.104-112. 0,6 д.а. Олейніков О.О.
256 Стратегія виходу українських компаній на транснаціональний рівень як засіб реалізації національних інтересів Друк. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. - №1. – С. 5-11. 0,4 д.а.
257 Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2006. - №1. – С. 88-96. 0,6 д.а. Собкевич О.В.
258 Інноваційна парадигма економічного розвитку України Друк. Економіка України. – 2006. - №7. – С.92-95 0,4 д.а.
259 Потенциал международного научно-технического кооперирования Друк. Научные труды международной научно-практической конференции «Индустриально-инновационное развитие - основа устойчивой экономики Казахстана» / Материалы пленарного заседания Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова, 2006. – С. 73-80 0,5 д.а.
260 Активізація економічного розвитку авіаційної галузі України Друк. Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. - №5(28). – С. 133-140. Олейніков О.О.
261 Корпоративная и инвестиционная составляющие экономического развития регионов Друк. Кн.: Экономическая безопасность государства: территориальный аспект// под ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобыч: КОЛО, 2006. – 312 с. (раздел 2.1.2)ю – С. 99-105 Олейніков О.О., Мошенс- кий С.З.
262 Фінансова безпека держави. Навчальний посібник Друк. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. 12 д.а. Ладюк О.Д.
263 Інвестування реального сектору економіки України Друк. В кн.: Інвестиції в Україну, 2006. – С. 1-3 0,4 д.а. Олейніков О.О.
264 Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2007. - №2. – С. 30-43. 0,8 д.а.
265 Торговельно-економічне співробітництво в ОДЕР- ГУАМ Друк. Проблеми та перспективи розвитку економічного співробітництва в рамках ГУАМ: Матеріали "круглого столу" (Київ, 14 червня 2007 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2007. – С. 37-41 0,5 д.а. Григоренко В.К.
266 Антикризисное управление и его особенности в Украине Друк. У кн. :Экономическа я безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / Под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: 3нание Украины, 2007. – С. 28-39 2,5 д.а.
267 Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник Друк. К.: "Центр учбової літератури", 2007. – 660 с. 41,5 Д.а. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та інші
268 Методика оцінки готовності економіки і соціальної сфери України до євроатлантичної інтеграції Друк. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. Вип. 1-2 / Гол. ред. Степанов О.П. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – С. 133-143 1,5 д.а. Шемаєв В.В.
269 Пріоритети економічної інтеграції України на просторі СНД Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2007. - №3. – С. 126-129. 0,8 д.а. Григоренко В.К.
270 Система забезпечення зовнішньоторговельної безпеки Друк. К.: Науково-технічна інформація. – 2008. - №1(35). – С. 18-21. 0,5 д.а.
271 Узгодження економічних інтересів у системі матеріального забезпечення Збройних Сил Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2008. - №1. – С. 132-138. 0,6 д.а. Онофрійчук П.В.
272 Провайдинг інновацій Друк. Підручник. – К.:"Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 448 с. 31,11 Денисенко М.П.., Гречан А.П., Гаман М.В., Бельтюков Є.А., Ілляшенко С.М., Рубан В .Я., Хобта, В.М., Чубукова О.Ю. та ін.
273 Пріоритети приватизації стратегічних підприємств Друк. К.: Стратегічна панорама. –- 2008. - №2. – С. 152-160. 0,8 д.а. Олейніков О.О.
274 Проблеми розвитку високотехнологічних підприємств України Друк. К.: Стратегія розвитку України . – 2008. - №1-2. – С. 470-474. 0,5 д.а. Бела шов С.В.
275 Трансфер технологій в Україні: стан та шляхи активізації Друк. Сборник материалов XII Международной научно- практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». – К.: СПД Цудзинович Т.П., 2008. – С. 521-524 0,5 д.а.
276 Проблеми антикризового управління в економічній сфері держави Друк. Актуальні проблеми економіки оборони і безпеки держави та шляхи їх вирішення: Матеріали 1-ї науково-практичної конференції, 21 травня 2008 року, м. Київ. – К.: НАОУ, 2008. – С. 59-72. 0,75 д.а.
277 Науково-технологічний потенціал та інноваційна безпека України Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2008. - №3-4. – С. 56-60. 0,75 д.а. Олейніков О.О. Крупельницька Т.П.
278 Тенденції розвитку світових фондових ринків та їх вплив на фінансову безпеку України Друк. Науковий вісник Національного унвіерситету ДПСУ (економіка, право). – 2009. - №1(44). – С.59-64 0,5 д.а. Собкевич О.В.
288 Транснаціоналізація економіки та економічна безпека України // в кн.: Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут Друк. К.: ПЦ «Фоліант» ВД «Стилос», 2009. – 572 с. 4 д.а.
294 Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні Друк. К.: Стратегічні пріоритети. – 2009. - №1(10). – С. 151-158. 0,7 д.а. Матюха В.В., Мовчан М.Т.
295 Врахування динамічних зв'язків у системах економічної безпеки Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2009. - №2. – С. 115-129. 2,2 д.а.
296 Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави Друк. Тернопіль: Вісник ТНЕУ. – 2009. - №2. – С.23-36. 1,8 д.а.
297 Системний аналіз впливу макроекономічних факторів на стан ринку цінних паперів України Друк. 3б. н. пр. Соц.- ек. проблеми сучасного періоду України. . Стратегії розвитку регіонів /Ін-т регіональних досліджень; редкол.: С.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2008. – Вип.. 2(70). – 2008. – С. 280-289 0,6 д.а. Собкевич О.В.
298 Гірничо-металургійний комплекс України в сучасних ринкових умовах Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2009. - №3. – С. 107-114. 0,5 д.а. Матюха В.В., Мовчан М.Т.
299 Роль банківської сфери в забезпеченні фінансової безпеки держави Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення (Недінські читання). – Праці науково-практичного семінару з міжнародною участю (21-22 жовтня 2009 р.). – К. НТУУ КПІ. – 2009. – С. 253-262. 0,5 д.а. Пилипенко Л.М.
300 Сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави Друк. В кн.: Економічна безпека: навч. посіб ./ за ред.. З.С. Варналія. – К.: 3нання, 2009. – С. 122-138. 1 д.а.
301 Проблеми бюджетної, податкової та боргової безпеки Друк. В кн.: Економічна безпека: навч. посіб. / за ред.. З.С. Варналія. – К.: 3нання, 2009. – С. 138- 166. 1,5 д.а.
302 Грошово-кредитна політика та економічна безпека Друк. В кн.:Економічна безпека: навч. посіб. / за ред.. З.С. Варналія. – К.: 3нання, 2009. – С. 166-181. 1,3 д.а.
303 Система економічної безпеки держави // Під заг ред. Сухорукова А.І. / Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України Друк. К.:ВД "Стилос", 2009. – 685 с. 43 д.а. Власюк О.С., Воробйов С.Л., Собкевич О.В. та ін.
304 Національна економічна безпека (навчальний посібник) Друк. Житомир: ПП "Рута", 2010. – 384 с. 27, 65 д.а. Мошенський С.З., Петрук О.М.
305 Теоретичні передумови деформації економічних циклів Друк. К.: Стратегічна панорама. – 2010. - №1. – С. 91-106. 0,8 д.а.
306 Світова фінансова криза та її вплив на банківську систему України Друк. Економічні науки. Серія "Економічна теорія та економічна історія ", Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 6 ("№) Ч.2. // Редкол: відп. ред., д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2009. – С. 222- 229 0,4 д.а. Пилипенко Л.М.
307 Развитие альтернативной энергетики в мире и в Украине. Друк. Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии: Труды Междунар. научн.-практ. конф. – Т. 2. – Шымкент: Южно-Казахстанский гос. ун-т им. М. Ауэзова, (27-28 мая 2010 г.). – С. 396-401. – на каз., рус. и англ. языках 0,4 д.а.
308 Роль банківської системи України у забезпеченні сталого розвитку економіки Друк. В кн.: Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, Сум. ДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Симферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 552-577 1,5 д.а. Піліпенко Л.М.
309 Особенности парадигмы устойчивого развития транзитивной экономики (тезисы) Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях // Матеріали Другої науково-практичної конференції м. Бахчисарай, 23- 24 вересня 2010 / НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України HAH України, Кримський інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – С. 127-129 0,2 д.а. Бішимбаєв К.В.
310 Оценка устойчивости развития экономики Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. / відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – К.: НТУУ КПІ, Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 362-371. 0,7 д.а.
311 Строительство в Украине: условия выхода из кризиса и ориентация на развитие реальной экономики Друк. Топстрой (информационный аналитический журнал). - №11-12 (63- 64). – ноябрь- декабрь 2010. – С. 22-25 0,5 д.а. Олейников А., Морква О.
312 Локомотив украинской экономики не двигается Друк. Экономические известия. – 4 февраля 2011 года. – С. 10-11 0,7 д.а. Олейников А., Морква О.
313 Пріоритети міжнародного науково-технічного співробітництва України Друк. Міжнародне науково- технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність // Матеріали Всеукр. Наук.- практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 p.: тези доповідей / [ред. Кол.: В.Г. Герасимчук (відп. Ред.) та ін.]. – К.: НТУУ "КПГ, 2011. – С. 87-88. 0,3 д.а.
314 Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення / О.В. Собкевич, А.І. Сухоруков, Г. Савенко [та ін.]; за ред.. Я.А. Жаліла Друк. К.: НІСД, 2010. – 48 с. 3,24 д.а. Жаліло Я.А., Собкевич О.В., Савенко В.Г., Белашов Є. В., Шевченко А.В.
315 Методичний підхід щодо оцінки рівня фінансової безпеки в банківській сфері Друк. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - №2. – 2011. – С. 134-144 1,0 д.а. Пилипенко П.M., Сухоруков А.І.
316 Методи врахування соціально-економічних обмежень в моделях економічного розвитку Друк. Матеріали Третьої Всеукраїнській наук.-практ. конф., м. Бахчисарай, 15- 16.09 2011р. – Сімферополь: «Предприятие Феникс», 2011. – С. 263-265. 0,2 д.а. Харазішвілі Ю.М.
317 Економічна безпека держави в умовах глобалізації Друк. в кн: Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика /за ред. Хлобистова Є.В. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – Т.1. – С. 81-128. 2,2 д.а.
318 Теоретичні аспекти оцінювання економічної безпеки держави Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2011 р. / відпов. ред. Письменний Є.М., Караева Н.В. – К.: НТУУ КПІ, Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 489-496. 0,6 д.а. Харазішвілі Ю.М.
319 Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави Друк. Банківська справа / наук.- практ. видання. – 2011. - №4. – С. 13-32 1,3 д.а. Харазішвілі Ю.М.
320 Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналітична доповідь / О.В. Собкевич, А.І. Сухоруков, В.Г. Савенко, С.В. Воробйов [та ін.]; за заг ред. Я.А. Жаліла Друк. К.: НІСД, 2011. – 112 с. 7,8 д.а. Жаліло Я.А., Собкевич О.В., Савенко В.Г., Воробйов С.В. та ін..
321 Удосконалення організаційних структур в економіці України Друк. Актуальні проблеми економіки / Науковий економічний журнал Національної академії управління. – 2011. - №11 (125). – С. 87-98 0,6 д.а. Крупельницька Т.П.
322 Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці Друк. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку / Науково-практичний журнал. – 2011. - №2. – С.88-99 0,7 д.а.
323 Трансфер кризиса и перспективы развития национальной экономики в условиях глобализации Друк. в кн: Экономическая безопасность: новая парадигма формирования и обеспечения // под ред. Э.М. Сороко, И.А. Белоусовой, Т.И. Егоровой- Гудковой. – Одесса: ООО Институт креативных технологий, 2011. – С. 175-198 1,5 д.а.
324 Специфіка забезпечення економічної безпеки у регіонах України Друк. Інформаційні технології, економіка і право: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28-31 березня 2012. / У 2 частинах. Ч.І / М- во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – С. 211-212. 0,2 д.а.
325 Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання Друк. Вісник Тернопільського національного економічного університету (Науковий журнал). – Тернопіль, ТНЕУ, 2012. – вип. 1 (січень-березень 2012). – С. 7-19 1,0 д.а. Харазішвілі Ю.М.
326 Раціоналізація організаційно-правових форм господарювання у промисловості України Друк. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук, праць: у 3 т. – Т.1 / НАН України, Ін-т економіки пром.-сті; ред. кол.: Булєєв І.П. (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – С. 141-155 0,75 д.а.
327 Потенціал імпортозаміщення у промисловості України Друк. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы ХУ1 международной научно- практической конференции, Алушта, 10-15 сентября 2012 г. / Национальная академія наук, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма. – Симферополь: ИТ«АРИАЛ», 2012. – С. 49-55 0,75 д.а.
328 Crisis transfer in the global economic environment Друк. Trend and cycles in global dynamics and perspectives of world development: Materials of International Conference, Chengdu, China, October, 13-15, 2012 / Chengdu, Southwestern university of finance and economics. – C. 41-42 0,1 д.а.
329 Напрями забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV-ro міжнародного наук- практ. семінару, 23-26 жовтня 2012 р. / відп. ред. С.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д: Національний гірничий університет, 2012. – С. 169-172 0,4 д.а.
330 Сучасні проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів України Друк. Збірник наукових праць ПВНЗ «Буковинський університет». Економічні науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – С. 52- 65. 0,75 д.а.
331 Нормативний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки держави Друк. В кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. ­ Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 26-40 0, 75 д.а.
332 Региональные аспекты экономического развития и экономической безопасности государства Друк. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ. – 2013. - №2. – С. 51-62 0,75 д.а. Харазішвілі Ю.М.
333 Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави Друк. К.: Стратегічні пріоритети. – 2013. - №3 (28). – С. 5-15. 0,75 д.а. Харазішвілі Ю.М.
334 Моделювання та прогнозування соціально- економічного розвитку регіонів України: монографія Друк. К.: НІСД, 2012. – 368 с. 23 д.а. Харазішвілі Ю.М.
335 Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави Друк. Економічний часопис – XXI. – 2014. - №1-2. – С. 19-22 0,5 д.а. Остапчук Д.О.
336 Проблеми реіндустріалізації економіки України Друк. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Загальна редакція Степанова О.П. – в 2-х томах. – К.: «Юрисконсульт», 2014. – Т. 1. – С. 21-33. 0,6 д.а. Сухорукова О.А.
337 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України Друк. К.: НІСД, 2014. -152 с. (Сер. «Економіка», вип. 15) колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 26-40 8,8 д.а. Собкевич О.В., Шевченко А.В.
332 Региональные аспекты экономического развития и экономической безопасности государства Друк. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ. – 2013. - №2. – С. 51-62 0,75 д.а. Харазішвілі Ю.М.
333 Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави Друк. К.: Стратегічні пріоритети. – 2013. - №3 (28). – С. 5-15. 0,75 д.а. Харазішвілі Ю.М.
334 Моделювання та прогнозування соціально- економічного розвитку регіонів України: монографія Друк. К.: НІСД, 2012. -368 с. 23 д.а. Харазішвілі Ю.М.
335 Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави Друк. Економічний часопис – XXI. – 2014. - №1-2. – С. 19-22 0,5 д.а. Остапчук Д.О.
336 Проблеми реіндустріалізації економіки України Друк. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Загальна редакція Степанова О.П. – в 2-х томах. – К.: «Юрисконсульт», 2014, т. 1.-С. 21-33. 0,6 д.а. Сухорукова О.А.
337 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України Друк. К.: НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. «Економіка», вип. 15) 8,8 д.а. Собкевич О.В., Шевченко А.В.
338 Інвестиційне забезпечення структурних зрушень у промисловості України та її регіонів Друк. У кн.: Складові регіонального розвитку національного господарства: монографія, том 1; за наук. ред. М.І. Маниліча, В.Ф. Столярова, Я.І. Виклюка. – ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХ1, 2014. – С. 77-90. 0,6 д.а.
339 Інституційні засади інвестування промисловості Друк. В кн: Сталий розвиток -XXI століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андреева Н.М., Балди М.Д., Веклич О.О. та ін.] / HAH України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку HAH України», НУТУ «Київський політехнічний іеститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова C.B. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 244-263 1,0 д.а.
340 Інвестиційна безпека промислового розвитку України та її регіонів Друк. В кн: Економічна безпека держави: стратегія енергетичної 0,5 д.а.
Кiлькiсть переглядiв: 555

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.